پروتون تراپی

پروتون تراپی

پروتون تراپی تفاوت عمده با درمانهای رادیوتراپی موجود دارد در درمان رادیوتراپی دستگاه ها از فوتون استفاده می کنند. که ناشی از الکترون پرشتاب هست که با مانع برخورد می کنه و انرژی آزاد می کند و انرژی فوتون هست.

دستگاه های رادیولوژی و دستگاه های رادیوتراپی عینا از فوتون استفاده می کنند. انرژی هایی که برای رادیولوژی استفاده می شود انرژی خیلی کم هست و انرژی رادیوتراپی بیش از 1000 برابر بیشتر هست مانند 6 mv   یا 18mv.

در دستگاه های پروتون ، یه پروتون که از گاز هیدروژن تولید شده به عنوان عمل کننده درمان رادیوتراپی استفاده می شود. یک گاز هیدروژن تحت یک بمب باران هسته  ای قرار می گیرد و الکترون خارج می شود. هسته هیدروژن به عنوان یک ماده موثره در یک فیلد پر انرژی قرار می گیرد. و انرژی زیادی که داده می شود شتاب فراوان می گیره و برای بیمار استفاده می شود در آن نقطه و منطقه که لازم هست انرژی را آزاد میکند. و بر روی هسته سلول تومورال اثر می کند و سلول تومورال را از بین می برد.

مزایای پروتون تراپی

عوارض بافتهای  نرمال را ندارد.

محدودیت منطقه درمان: می تواند در یک فیلد کوچک باشد حتی از تمام شتابدهنده های موجود و دستگاه های IMRT بهتر عمل می کند.

در بسیاری از موارد می تواند جایگزین درمان های رادیوتراپی فعلی شود و به عنوان آینده ای برای درمان های رادیوتراپی باشد. در حال حاضر بخشی از درمان های رادیوتراپی دستگاه های موجود ممکن است. بر اساس تشخیص پزشک پاسخ به درمان ندهند، می توان از درمان پروتون تراپی استفاده کرد .

استفاده از پروتون تراپی اوایل بسیار محدود و مخصوص چند بیماری خاص مقاوم به درمان بود. ولی اکنون با در نظر داشتن مطالعات انجام شده و نتایج درمان و بهبود استفاده و کاهش عوارض درمان ها استفاده بیشتر و گسترده تری دارد. و در بسیاری موارد تومورهای مغزی و سر و گردن حتی تومورهای زنان و پروستات استفاده کنیم. در تومورهای استخوان نیز کاربرد رو به افزایش دارد. امیدوارم بتوانیم از این امکانات به زودی در کشور خودمون هم استفاده بکنیم.