گوش دادن گوش دادن

شعار هفته ملی مردان سال 99 «همه گیری کرونا: توجه بیشتر به سلامت مردان»

جمعه 1 اسفند: حفاظت از سلامت خانواده و پیشگیری از ناباروری مردان

شنبه 2 سفند: بهبود و حفظ سلامت روان مردان در دوره کرونا

یک شنبه 3 اسفند: شیوه زندگی سالم مردان در بحران کرونا با تأکید بر چاقی

دوشنبه 4 اسفند: سرطانهای شایع مردان و مراقبتهای پیشگیرانه در دوره کرونا

سه شنبه 5 اسفند: کنترل عوامل خطر کرونا در محیط کار

چهارشنبه 6 اسفند: نقش باورهای فرهنگی مردان در حفظ و ارتقاء سلامتی خود در دوره کرونا

پنج شنبه 7 اسفند:(روز پدر) گرامیداشت مقام پدران و توجه بیشتر به سلامت آنان در دوره کرونا