بیمار بالا: مورد کارسینوم زبان scc می باشد که تومور در مرحله ۱ ( T2 )قرار داشته و غدد لنفاوی گردن درگیر نیست. بعد از جراحی بدلیل سایز تومور و نزدیک بودن مارژین ها کاندید درمان رادیوتراپی شده است. ولیکن با توجه به عدم درگیری غدد لنفاوی گردن و کوچک بودن سایز تومور اولیه انجام براکی تراپی برای بیمار با عوارض کمتری همراه است والبته زمان کوتاهتر درمان.فیلم مراحل کاشت کاتتر های براکی تراپی را نشان می دهد.