پیشرفت‌های تازه در درمان سرطان با استفاده از براکی تراپی

پیشرفت های تازه درمان سرطان با روش «براکی تراپی» در ایران

براکی تراپی

پیشرفت‌های تازه در درمان سرطان با استفاده از براکی‌تراپی

براکی تراپی

تفاوت براکی تراپی و رادیوتراپی

براکی تراپی

براکی تراپی :تفاوت این روش با رادیوتراپی عادی در این است که ما در رادیوتراپی معمولی اشعه رادیو اکتیو را از خارج بدن بیمار توسط دستگاه های پیشرفته به منطقه بیماری و توموری که در بدن بیمار است، می تابانیم و این روش می تواند همراه با صدماتی به بافت های سالم بدن بیمار باشد.

اما روش براکی تراپی این مزیت را دارد که ماده رادیو اکتیوی که قرار است بیمار را درمان کند مستقیما با روشهای ظریف و پیچیده وارد بدن بیمار شده  و در داخل و نزدیک تومور و بافت بیماری قرار می گیرد، نتایج درمانی بسیار خوبی در انواع خاص سرطان مانند سرطان های پروستات، مری، دستگاه تناسلی زنان ،سرطان های انتهای روده ،نسج نرم و با روش های جدیدتر در سرطان پستان با این روش قابل دستیابی است.