ایمونوتراپی

ایمونوتراپی سرطان،  به عنوان ایمونوآنکولوژی شناخته می شود. نوعی درمان سرطان است که از قدرت سیستم ایمنی بدن برای پیشگیری، کنترل و از بین بردن سرطان استفاده می کند.

ایمونوتراپی سرطان انواع مختلفی دارد:

از جمله آنتی بادی های هدفمند

واکسن های سرطان انتقال

سلول های پذیرنده ویروس های آلوده کننده تومور

مهارکننده های ایست بازرسی

سیتوکین ها و ادجوانت ها

ایمونوتراپی نوعی بیوتراپی است (که درمان بیولوژیکی یا درمان اصلاح کننده پاسخ بیولوژیکی (BRM) نیز نامیده می شود) زیرا از مواد موجودات زنده برای مبارزه با بیماری استفاده می کند. برخی از درمان‌های ایمونوتراپی از مهندسی ژنتیک برای تقویت توانایی‌های سلول‌های ایمنی در مبارزه با سرطان استفاده می‌کنند و ممکن است به عنوان ژن‌درمانی شناخته شوند. بسیاری از درمان‌های ایمونوتراپی برای پیشگیری، مدیریت یا درمان سرطان‌های مختلف نیز می‌توانند در ترکیب با جراحی، شیمی‌درمانی، رادیوتراپی یا درمان‌های هدفمند برای بهبود اثربخشی آنها استفاده شوند.