من، زیباترین خلقت خداوندی‌ام. ترکیبی از شرایط ساده و پیچیده روحی و جسمی، حال الان من را می‌سازد. به شکرانه نعمت زندگی، تلاش می کنم تا از مواجهه با عوامل خطر سرطان دوری کنم و اگر هم به سرطان مبتلا شدم، می‌کوشم تا رنج آن به روح و روانم نفوذ پیدا نکند، قلمرو بیش‌تری از وجودم را در این کارزار ناخواسته درگیر نکند و بر شرایط رویارویی با این بیماری مسلط می‌شوم.