الکل

نوشیدن الکل, خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش می‌دهد

اکتبر ماه آگاهی بخشی سرطان پستان

سرطان زنان

سپتامبر، ماه آگاهی بخشی سرطان های زنان