• اسلایدهای ارائه شده سرطان تیروئید توسط دکتر حمیدرضا دهقان منشادی در کنگره سر و گردن

  دریافت اسلاید 

  • مقاله چاپ شده از دکتر حمیدرضا دهقان منشادی و همكاران در ژورنال بین المللی کلینیکال انکولوژی
    با موضوع آینده و چشم انداز رادیوتراپی انکولوژی در ایران

دریافت مقاله