سرطان ریه

سرطان ریه

شامل دو نوع اصلی است: سرطان ریه سلول غیر کوچک و سرطان ریه سلول کوچک. سیگار باعث بیشتر سرطان های ریه می شود، اما افراد غیرسیگاری نیز ممکن است به سرطان ریه مبتلا شوند.

پیشگیری از سرطان ریه

اجتناب از عوامل خطر و افزایش عوامل محافظتی ممکن است به پیشگیری از سرطان ریه کمک کند.

موارد زیر عوامل خطر سرطان ریه هستند:

سیگار، سیگار و پیپ کشیدن

دود دست دوم

سابقه خانوادگی

عفونت HIV

عوامل خطرزای محیطی

مکمل های بتاکاروتن در افراد سیگاری شدید