بیماری با تومورBC C پلک تحتانی…. جراحی این منطقه با از بین رفتن پلک تحتانی و بعد از آن خشکی چشم و از بین رفتن چشم خواهد شد

ما ۱۳، جلسه درمان براکی تراپی برای بیمار انجام دادیم

بعد از درمان