وبینار سرطان های زنان با حضور اساتید حوزه تشخیص و درمان سرطان توسط انجمن سرطان های زنان در روز پنجشنبه 23 مرداد ماه 1399 برگزار می گردد .

در این وبینار دکتر حمیدرضا دهقان منشادی سخنرانی خواهند نمود و پس از برگزاری مطالب به اشتراک گذاشته خواهد شد .