همایش ایمونوانکولوژی در روز پنجشنبه 3 مرداد ماه 1398 با حضور اساتید صاحب نظر در حوزه تشخیص و درمان سرطان توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران برگزار گردید .